Regulamin Konkursu

Złota Stacja 2019

(„Regulamin”)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Polska Izba Paliw Płynnych, 00-195 Warszawa ul. Słomińskiego 19, lok 521, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120987, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5260307979, REGON 632054268.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 19 kwietnia 2019 roku (włącznie).
 3. Konkurs jest prowadzony pod nazwą Konkurs Złota Stacja 2019, dalej zwany Konkursem, i skierowany jest do członków Polskiej Izby Paliw Płynnych.
 4. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.).
 5. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego Uczestników. Każdy uczestnik przystępujący do Konkursu, podpisując zgłoszenie uczestnictwa składa oświadczenie o zapoznaniu i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

 

II. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być stacja paliw należąca do przedsiębiorcy prowadzącego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności oferując towary, w tym paliwa płynne oraz inne usługi spełniające najwyższe standardy rynkowe, a także wymogi jakościowe określone w odrębnych aktach prawnych.
 2. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy przedsiębiorca może zgłosić do udziału w Konkursie tylko jedną prowadzoną przez siebie stację paliw, stanowiącą jego własność lub będącą przedmiotem dzierżawy, przy czym przedsiębiorcy współpracujący w ramach spółki cywilnej mogą zgłosić wspólnie tylko jedną stację paliw.
 3. Zgłaszający potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu, akceptuje w całości jego treść i przesyła do Organizatora Konkursu wypełnione zgłoszenie według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie do Organizatora prawidłowo wypełnionego zgłoszenia udziału do Konkursu Złota Stacja 2019.
 5. Zgłoszenia udziału winny być przesłane na adres Polskiej Izby Paliw Płynnych (ul. Słomińskiego 19 lok. 521, 00-195 Warszawa) pocztą, kurierem, lub pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) maksymalnie do dnia 19 marca 2019 roku (włącznie).
 6. Prawidłowo i czytelnie wypełnione zgłoszenie udziału do Konkursu Złota Stacja 2019 powinno zawierać:

a) nazwę stacji paliw, pełne dane teleadresowe (miasto, kod pocztowy, ulica, numer), numer telefonu stacji, adres email oraz adres strony www;

b) dane osobowe właściciela stacji, w postaci imienia, nazwiska, nr tel., adres e-mail oraz pełną nazwę firmy wraz z adresem;

c) informacje o zapoznaniu się i akceptowaniu Regulaminu Konkursu;

d) podpis uczestnika lub osoby uprawnionej do jego reprezentacji.

7. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć 3-4 dobrej jakości zdjęcia obrazujące zgłoszony obiekt. Zgłaszający ponosi pełną odpowiedzialność za prawa autorskie do nadesłanych zdjęć, materiałów i jednocześnie oświadcza, że zdjęcia te nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a ponadto, że przenosi na Polską Izbę Paliw Płynnych prawa autorskie do tych zdjęć na wszelkich polach eksploatacji, znanych w chwili podpisywania Zgłoszenia Udziału w Konkursie. Nadto Zgłaszający oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku zgłaszanej stacji paliw oraz firmy w celach związanych z konkursem i jego prawidłowym przebiegiem.

8. Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia zgłoszenia niespełniającego wymogów Konkursu. W takim przypadku decyzja organizatora jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

9. Do udziału w Konkursie nie można zgłosić stacji paliw, która zwyciężyła w Konkursie Złota Stacja w poprzedniej edycji.

10. Każda stacja przyjęta do Konkursu otrzyma numer konkursowy.

11. Każda stacja przyjęta do Konkursu otrzyma specjalny plakat z informacją o Konkursie, z widocznym numerem przyznanym danej stacji. Plakat ten będzie wysłany drogą elektroniczną, powinien zostać wydrukowany i umieszczony w widocznym miejscu na stacji paliw zgłoszonej do Konkursu. 

12. Każda stacja przyjęta do Konkursu otrzyma drogą elektroniczną specjalną ulotkę z przydzielonym numerem konkursowym, którą należy wydrukować. Na ulotce tej znajduje się m.in. adres strony, na której klienci stacji mogą oddawać głosy w Konkursie.

13. W przypadku realizacji, w trakcie trwania Konkursu, kontroli na stacji paliw Uczestnicy Konkursu są zobowiązani dostarczyć do Organizatora protokół z kontroli danej stacji paliw wydany przez akredytowane laboratorium lub Inspekcję Handlową (w przypadku realizacji kontroli przez IH w trakcie trwania Konkursu). Wskazany powyżej protokół powinien zostać dostarczony Organizatorowi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od jego otrzymania przez Uczestnika, niezależnie od tego czy Uczestnik składał jakiekolwiek zastrzeżenia do niego. Powyższy obowiązek dotyczy również sytuacji, w której protokół z kontroli dokonanej w trakcie trwania Konkursu został dostarczony Uczestnikowi po zakończeniu Konkursu.

14. W przypadku niespełniania przez Uczestnika wskazanego w pkt. 14 powyżej obowiązku dostarczenia Organizatorowi protokołu kontroli, jak również w przypadku stwierdzenia, iż oferowane przez Uczestnika paliwo nie spełnia wymogów jakościowych określonych w odrębnych aktach prawnych, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Kompetencja ta przysługuje Organizatorowi również w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego mającego związek ze zgłoszoną do Konkursu stacją paliw.

 

III. GŁOSOWANIE

 1. Złotą Stacją 2019 Polskiej Izby Paliw Płynnych zostanie obiekt, który uzyska największą liczbę punktów zebranych podczas trwania Konkursu, przyznanych danej stacji paliw będącej Uczestnikiem Konkursu, w ankietach wypełnionych na stronie zlotastacja.paliwa.pl
 2. Na stronie internetowej, o której mowa w pkt. 1 prezentowane są wszystkie zgłoszone i pozytywnie zakwalifikowane do Konkursu stacje paliw.
 3. Prezentacja stacji zgłoszonych do Konkursu, o której mowa w pkt. 2 obejmuje:
 • nazwę stacji;
 • adres stacji;
 • numer konkursowy stacji;
 • zdjęcie
 • nazwę firmy / właściciela stacji
 • adres email
 • adres strony www
 1. Głosowanie na daną stację uczestniczącą w Konkursie odbywa się za pomocą ankiety elektronicznej dostępnej na stronie zlotastacja.paliwa.pl i trwa od 21 marca 2019 r. do 19 kwietnia 2019 r. (włącznie).
 2. Pytania zawarte w elektronicznej ankiecie, udostępnionej na stronie zlotastacja.paliwa.pl, wymienione zostały w załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. Za każde pytanie w ankiecie stacja może otrzymać 3 punkty – w przypadku odpowiedzi pozytywnej. W przypadku odpowiedzi negatywnej stacji przyznawane jest 0 punktów.
 4. Każda stacja z jednej ankiety może otrzymać maksymalnie 45 punktów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwiedzenia w trakcie trwania Konkursu losowo wybranych, zgłoszonych do Konkursu stacji oraz oceny obiektu wg ankiety. Za pozytywną odpowiedź z ankiety stacja otrzymuje 10 punktów; za negatywną - stacji odejmowanych jest 10 punktów.
 6. O pozycji w rankingu decyduje suma zdobytych punktów.
 7. Przez czas trwania Konkursu, aż do ogłoszenia wyników ranking jest niejawny.
 8. Każda osoba na daną stację paliw biorącą udział w Konkursie może złożyć tylko jedną prawidłowo wypełnioną ankietę.

 

IV. NAGRODY

 1. Nagrodami dla zwycięzcy Konkursu w 2019 roku są:
  • nagroda główna od Organizatora – czek na kwotę 4000 zł
  • puchar Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych;
  • prezentacja stacji w bezpłatnym artykule sponsorowanym w miesięczniku „Paliwa Płynne”;
  • publikacja informacji o zwycięskiej stacji paliw na stronie zlotastacja.paliwa.pl, stronie www.paliwa.pl oraz stronie www.targi.paliwa.pl;
  • 2 zaproszenia na Bankiet Targów Stacja Paliw 2019, który odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r.;
  • dyplom.
 2. Nagrodami za zajęcie II i III miejsca w Konkursie są:
  • puchar Prezesa Polskiej Izby Paliw Płynnych
  • prezentacja stacji w bezpłatnym artykule sponsorowanym w miesięczniku „Paliwa Płynne”;
  • publikacja informacji na stronie zlotastacja.paliwa.pl, stronie www.paliwa.pl oraz stronie www.targi.paliwa.pl;
  • 1 zaproszenie na Bankiet Targów Stacja Paliw 2019, który odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r.;
  • dyplom.

3. Każdy uczestnik może zakupić w Izbie oznakowanie (winder), że bierze/brał udział w konkursie.

4. Każdy uczestnik może na własny koszt zamówić oznakowanie (winder), że zajął I, II lub III miejsce w konkursie.

5. Wyłonienie laureatów I, II i III miejsca w Konkursie nastąpi w dniu 25 kwietnia 2019 r., o czym laureaci zostaną niezwłocznie poinformowani.

6. Publiczne ogłoszenie wyników Konkursu Złota Stacja 2019 odbędzie się w dniu 16 maja 2019 r. podczas bankietu XXVI Międzynarodowych Targów Stacja Paliw 2019.

7. Organizator zobowiązuje się do przekazania nagrody Zwycięzcy Konkursu w terminie 40 dni od daty jego wyłonienia.

8. Organizator powiadomi zwycięzcę o możliwości i dacie odebrania nagrody poprzez wysłanie stosownej wiadomości na adres elektronicznej skrzynki pocztowej (adres skrzynki e-mail) wskazany w zgłoszeniu.

9. Nagroda główna zostanie wręczona Zwycięzcy Konkursu w dniu 16 maja 2019 podczas bankietu Targów Stacja Paliw 2019, na który przysługuje mu bezpłatny wstęp.

 

V. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Komisja Konkursowa sporządzi protokół z przebiegu Konkursu.
 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzi: 5 członków Rady Izby oraz 2 pracowników Biura Polskiej Izby Paliw Płynnych.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Każdemu Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia, listem poleconym na adres Organizatora, pisemnej reklamacji dotyczącej sposobu przeprowadzenia Konkursu, w terminie do 7 dni po upływie terminu przewidzianego do wykonania konkretnej reklamowanej czynności lub jej rzeczywistego wykonania. Reklamacja wnoszona jest na piśmie do biura PIPP. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie przez Organizatora Konkursu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji są w tym względzie ostateczne.

 

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia listów i przesyłek wysłanych przez lub do Organizatora w związku z niniejszym Konkursem.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem, nie doręczeniem lub nie odebraniem przesyłki wynikające z błędnego podania danych lub adresu przez Uczestnika Konkursu.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem, których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu zgłoszonej do Konkursu stacji paliw jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.
 5. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie zgłoszą do Organizatora roszczenia z tytułu nieprawdziwości oświadczeń złożonych przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym, a w szczególności skutkującej naruszeniem praw tych osób, uczestnik zwolni Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tego tytułu i pokryje wszelkie koszty Organizatora ochrony jego praw.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności, jeżeli treść Zgłoszenia lub Ankiety będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie internetowej www.zlotastacja.paliwa.pl. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień Regulaminu Konkursu w całym okresie trwania Konkursu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu zostaną ogłoszone na wymienionej wyżej stronie internetowej oraz doręczone drogą e-milową Uczestnikom Konkursu.
 2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania kwestii spornych związanych z Konkursem.
 3. Wszelkie informacje o Konkursie, w tym o jego przebiegu i Zwycięzcy, zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.zlotastacja.paliwa.pl
 4. Wzięcie udziału w Konkursie oraz głosowanie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku oraz wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Organizator Konkursu informuje jego uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu oraz w celu przesyłania uczestnikom materiałów reklamowych, informacji o kolejnych promocjach i badań ankietowych organizowanych przez Organizatora. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu swoich danych oraz ich poprawienia.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2019 r.